برخی از مشتریان ما

برخی از مراکز آموزشی کشور که توسط این شرکت تجهیز گردیده  یا از این شرکت تجهیزات خریداری کرده اند

مهندسی پویا مکاترونیک البرز