انرژی خورشیدی

طراحی وساخت کیت های آموزشی انرژی های نو از جمله مجموعه آموزشی انرژی خورشیدی on grid وoff 

مجموعه تابلو های ساخته شده با پایه های فلزی مقاوم و رنگ کوره ای با چرخ های تفلونی کاملاً مقاوم