سوابق کاری

برخی از مراکز آموزشی کشور که توسط این شرکت تجهیز گردیده  یا از این شرکت تجهیزات خریداری کرده اند

۱- دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

۲-اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی

۳- اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی

۴- مرکزفنی وحرفه ای شیروان

۵-مرکزفنی وحرفه ای اسفراین

۶- مرکزفنی وحرفه ای مشهد مقدس

۷-دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

۸- دانشگاه دولتی بیرجند

۹- آموزشکده سما شهر کرد

۱۰- دانشگاه فنی اسلام آباد غرب

۱۱- اداره آموزش وپرورش استان همدان

۱۲ -سازمان فنی وحرفه ای کرمان

۱۳-……